Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.17.2020 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.22.2020 „Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2020 Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.21.2020 Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.18.2020 „Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.20.2020 „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania:Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedlisk

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.17.2020 „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.16.2020 „Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko”

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: „Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.19.2020 „Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.