Przetargi - archiwum (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.23.2020 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap”.

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko- IV etap”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.22.2020 pn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.19.2020 pn: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Zapytanie ofertowe ZP.271.1.16.2020: Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Powiadomienie o wyborze zapytania ZP.271.1.13.2020 Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko w miejscowości Nowosielec

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko w miejscowości Nowosielec

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.24.2020 Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.7.2020 pn: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.17.2020 pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Modrzewiowej w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.20.2020 pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 – Utwardzenie powierzchni gruntu gminnego na działkach nr 1750/1, 1750/2 i 1032/72.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 &