Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

ZO.I.341.2.2012 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robót remontowo – malarskich sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku. I. Zamawiający: Gmina Nisko – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół Szkół w Zarzeczu w ramach realizowanego projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego - ZO.I.341.3.2012 na: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowan

Przetarg - Modernizacja dróg rolniczych w Zarzeczu i Racławicach Gmina Nisko

Modernizacja dróg rolniczych w Zarzeczu i Racławicach Gmina Nisko Numer ogłoszenia: 197049 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Roboty remontowo – malarskie sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku.

Gmina Nisko – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko tel. (15) 8412974

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu w ramach projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

Numer sprawy: ZOI.341.4.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku -Zespół Szkół w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Mickiewicza...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Kompleksowe utrzym

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji..

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na