Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Informacja z kontroli prawidłowości realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016.239. j.t.) oraz wykorzystania przekazanych dotacji z budżetu Gminy i Miasta Nisko w 2015 roku.

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci gazowej w Nisku ul.Pszenna

Nisko, dnia 11 maja 2016r. PPB.6733.1.18.2016

ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę sieci gazowej w Nisku-EtapIII

Nisko, dnia 10 maja 2016r. PPB.6733.1.17.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 05.2016

Zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Nisko podaje niniejszym do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.