Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych – 01/2020

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2020r. Oferty należy...

Ogłoszenie o wyborze Parntera do wspólnej realizacji projektu pn. "Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania sytemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o wyborze Parntera do wspólnej realizacji projektu pn. "Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania sytemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko" Ogłoszenie do pobrania poniżej.

Gmina i Miasto Nisko ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności działania systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy i Miasta Nisko” w ramach Działania 4.1 – Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina i Miasto Nisko w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2018 poz.1307 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa efektywności...

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych - luty 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 15.01.2019r. do dnia 04.02.2019r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – październik 2018

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) i Zarządzenia Nr 128/2018 z dnia 24 września 2018r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 11 października 2018 r do 2 listopada 2018r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń...

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 - sierpień 2018

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 – sierpień 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 20 lutego 2018r.