Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w Zarzeczu ul.Zielona

Nisko, 19.05.2017r. PPB.6733.1.2.2017 OBWIESZCZENIE Burmi

Informacja o uchwaleniu mpzp Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach

PPB.6721.1. 36. 2015 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla oświetlenia boiska w Zarzeczu

Nisko, dnia 9.05.2017r. PPB.6733.1.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniach od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. prowadzone będą konsultacje projektu...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017 Na podstawie art. 89 d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświa