Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie wprowadzenia taryf

Na podstawie USTAWY z dnia 27 października 2017 r. poz. 2180 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw art. 9 poz. 3 Jeżeli rada gminy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej...

Ogłoszenie o uchwaleniu III zmiany studium

PPB.6720.1. 37. 2016 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - grudzień 2017r.

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. Z 2016 r poz.2147 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 171/2017 z dnia 29 listopada 2017r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 07 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy...

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej ść w Racławicach ul.Kwiatów Polskich

Nisko, dnia 21 listopada 2017r. PPB.6733.1.13.2017 OBWIESZCZENIE