Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
111/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Karta informacyjna-Fomularz D-1/2017- MPZP Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach gm. Nisko Uchwała nr XXXIV/256/2017 z dnia 22.03.2017
Zgodnie z art 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r z poźn. zm.
PPB.6721.1.2015
110/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Fomularz C-1/2017- Projekt III zmiany studium (rozpoczęty uchwałą nr XXIII/160/16 z dniany23.06.2016r.)
Zgodnie z art 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. z poźn.zm.
PPB.6720.1.2016
109/2017 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F1-2017-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb III Zmiany Studium
zgodnie z art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
PPB.6720.1.2016
108/2017 Decyzje Karta informacyjna B.3/2017.PPB dla wydanej decyzji Nr34/2017
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017
107/2017 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -Formularz A2/2017PPB-wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017
106/2017 Decyzje Formularz B2-2017-karta informacyjna o wydanej decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu wojewódzkiej Nr 5/2017
Budowa sieci energetycznej WN 110kV w msc Nisko i Zarzeczu
PPb.6733.2.1.2016
105/2017 Decyzje Karta informacyjna B-1/2017-dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej PPB.6733.2.2.2015 Decyzja nr 3/2017 z dnia 14.02.2017r
Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 w Nisku i Racławicach
PPb.6733.2.2.2015
104/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2017 PPB dla wniosku na budowę sieci energetycznej 110kV PPB.6733.2.1.2017
Budowa sieci napowietrznej 110kV
PPb.6733.2.1.2017
103/2017 Decyzje Karta informacyjna B1/2016 dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu
Decyzja NR 32/2016 ZNAK PPB.6733.1.36.2016
PPB.6733.1.36.2016
102/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2-2016 PPB -Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego
Budowa sieci energetycznej 110KV Zarzecze i Nisko
PPb.6733.2.1.2016