Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

Karty informacyjne
Lista kart w rejestrze informacji o środowisku.
Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy Opcje
127/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-3 2019 dla podstawowego opracowania ekofizjograficznego
Rozbudowa cmentarza w Racławicach
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
126/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-2 -Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne
Rozbudowa cmentarza w Zarzeczu
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
125/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Opracowanie ekofizjograficzne dla rozbudowy cmentarza w Nisku
Karta informacyjna F-1 2019
PPB.6730.87.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
124/2019 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna formularz A1/2019 PPB
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zbiornika wodnego w Zarzeczu rejon ul.Gozdowej i Mickiewicza
PPB.6730.84.2019 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
123/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Formularz C-2/2018
Projekt IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Nisko
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
122/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Karta informacyjna-Formularz F-3 2018
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu IV zmiany studium
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
121/2018 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą Nr LIII/417/18 z dnia 13.09.2018r. Nowosielc produkcyjno-usługowy gm. Nisko
Dz.U.Woj.Podkarpackiego 5.10.2018r. poz. 4158
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
120/2018 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów F2 -PPB 2018-Karta informacyjna-dla opracowania ekofizjograficznego
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla zbiornika Podwolina
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
119/2018 Decyzje Formularz B2/2018 PPB Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego nr 35/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Nisko, Racławice
PPb.6733.1.31.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
118/2018 Decyzje Formularz B1/2018PPB-karta informacyjna dla decyzji celu publicznego PPB.6733.1.27.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i wodociągu w msc Zarzecze ul.Szoje i Krzeszowska
PPb.6733.1.27.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
117/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2/2018PPB- Karta informacyjna znak 6733.1.31.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Nisku i Racławicach
PPb.6733.1.31.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
116/2018 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2018 -wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla MZK spzoo w Nisku
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zarzeczu w rejonie ul.Krzeszowskiej i Szoje
PPb.6733.1.27.2018 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
115/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Prognoza oddziaływania na środowisko-podstawowa zg. art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r.
PPB.6721.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
114/2018 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C- Projekt mpzp "Nowosielec produkcyjno-usługowy"
Obszar Nowosielca -północno-zachodnia część- 56ha
PPB.6721.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
113/2018 Decyzje Formularz B 4/2017 Decyzja o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcji krzeseł drzwiowych płytowych w Zarzeczu ul.Mickiewicza
PPB.6730.87.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
112/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2017 Karta Informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Voster -produkcja okien i drzwi w Zarzeczu ul.Mickiewicza 155
PPB.6730.87.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
111/2017 Polityki, strategie, plany lub programy Karta informacyjna-Fomularz D-1/2017- MPZP Centrum Sportowo-rekreacyjne w Racławicach gm. Nisko Uchwała nr XXXIV/256/2017 z dnia 22.03.2017
Zgodnie z art 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r z poźn. zm.
PPB.6721.1.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
110/2017 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Fomularz C-1/2017- Projekt III zmiany studium (rozpoczęty uchwałą nr XXIII/160/16 z dniany23.06.2016r.)
Zgodnie z art 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. z poźn.zm.
PPB.6720.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
109/2017 Prognozy oddziaływania na środowisko Formularz F1-2017-Karta informacyjna dla prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb III Zmiany Studium
zgodnie z art.51 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
PPB.6720.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
108/2017 Decyzje Karta informacyjna B.3/2017.PPB dla wydanej decyzji Nr34/2017
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
107/2017 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -Formularz A2/2017PPB-wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
PPB.6730.18.2017- budowa instalacji do wytwarzania ekologicznych, biodegradowanych rozpuszczalników na bazie m.in. oleju rzepakowego oraz ich produkcji w Nisku ul.Sandomierska Boczna na terenie zakładu ARMES
PPB.6730.18.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
106/2017 Decyzje Formularz B2-2017-karta informacyjna o wydanej decyzji lokalizacyjnej o znaczeniu wojewódzkiej Nr 5/2017
Budowa sieci energetycznej WN 110kV w msc Nisko i Zarzeczu
PPb.6733.2.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
105/2017 Decyzje Karta informacyjna B-1/2017-dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci gazowej PPB.6733.2.2.2015 Decyzja nr 3/2017 z dnia 14.02.2017r
Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN300 w Nisku i Racławicach
PPb.6733.2.2.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
104/2017 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2017 PPB dla wniosku na budowę sieci energetycznej 110kV PPB.6733.2.1.2017
Budowa sieci napowietrznej 110kV
PPb.6733.2.1.2017 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
103/2017 Decyzje Karta informacyjna B1/2016 dla decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu
Decyzja NR 32/2016 ZNAK PPB.6733.1.36.2016
PPB.6733.1.36.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
102/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A2-2016 PPB -Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego
Budowa sieci energetycznej 110KV Zarzecze i Nisko
PPb.6733.2.1.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
101/2016 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1-2016 PPB -Karta informacyjna wniosku o decyzje lokalizacyjną
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zarzecze ul.Krzeszowskiej
PPB6733.1.36.2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
100/2016 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Formularz C1-2016-Karta informacyjna projektu MPZP
Projekt MPZP Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Racławicach
C1-2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
99/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 2-2016 Karta informacyjna prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza dla MPZP Centrum sportowo- rekreacyjne w Racławicach
F-2-2016 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
98/2016 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Formularz F 1-2016 Karta informacyjna dla opracowania ekofizjograficznego
Opracowanie ekofizjograficzne Nowosielca teren przemysłowo-usługowy, inwentaryzacja ornitologiczna i przyrodnicza
nie dotyczy Pokaż kartę Wydrukuj kartę
97/2016 Decyzje Formularz B6/2015 -Karta informacyjna dla decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc Nisko i Racławice
PPB6733.1.26.2015, Nr 32/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
96/2016 Decyzje Formularz B5/2015-Karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nisko ul.Sandomierska
PPB6733.1.22.2015, Nr 30/2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
95/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-8/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego
PPB.6733.1.26.2015 -Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Nisku i Racławicach
PPB.6733.1.26.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
94/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-7/PPB wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego znak PPB.6733.2.2.2015
Budowa Gazociągu wysokoprężnego G-300 w Nisku i Racławicach
PPB.6733.2.2.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
93/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A6/2015 PPB -karta informacyjna dla wniosku o wyadanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa farmy fotowoltaiki w Kończycach
PPB.6730.85.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
92/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-5 /2015PPB dla wniosku o wydanie decyzji celu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nisko ul. Sandomierska
PPB.6733.1.22.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
91/2015 Decyzje Formularz B-Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego Nr 23/2015 z dnia 21.07.2015, znak PPB.6733.1.10.2015
Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
PPB.6733.1.10.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
90/2015 Decyzje Formularz B2/2015 PPB -karta informacyjna dla decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu indywidualnego
PPB.6730.34.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
89/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A 4/2015 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Budowa 18 budynków mieszkalnych i gospodarczych, drogi wewnętrznej i zjazdu w Racławicach ul. Krótka
PPB.6730.34.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
88/2015 Decyzje Formularz B-karta informacyjna dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu i Nisku -Etap 1.
PPB.6733.1.16.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
87/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A3/2015 karta informacyjna dla wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś
PPB.6733.1.7.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
86/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A-2/2015 karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalziacji
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Racławicka
PPB.6733.1.6.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
85/2015 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A1/2015 PPB karta informacyjna dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zarzeczu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Zarzecze
PPB.6733.1.10.2015 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
84/2015 Decyzje Formularz B-Decyzja o warunkach zabudowy Rozbudowa Zakładu produkcyjnego w Zarzeczu ul. Mickiewicza dla f-my Voster
Decyzja nr 112/2014 znak PPB.6730.84.2014
PPB.6730.84.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
83/2014 Wnioski o wydanie decyzji Formularz A15/PPB 2014 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjnego (skrzydeł drzwiowych z MDF I HDF oraz budowa budynku biurowego w Zarzeczu f-my Voster
PPB.6730.84.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
82/2014 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt mpzp "Centrum w Nisku"-etap 1 Karta informacyjna -Formularz C.01.2014
C.01.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
81/2014 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna -formularz A14/PPB dla wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Powiększenie zbiornika retencyjnego o kąpielisko wraz z infrastrukturą
PPB.6733.1.44.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
80/2014 Decyzje Karta informacyjna -Formularz B8/2014 PPB o wydaniu decyzji lokalizacyjnej
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Nowosielcu -ETAP VI
PPB.6733.1.34.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
79/2014 Wnioski o wydanie decyzji karta informacyjna formularz A13/2014 PPB wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego o cz. magazynowa w Nisku ul. Nowa Boczna
PPB.6730.89.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
78/2014 Decyzje Karta informacyjna-B7-2014 PPB dla decyzji lokalizacyjnej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu -etapIV
PPB.6733.1.19.2014 Pokaż kartę Wydrukuj kartę
Realizacja: IDcom.pl