Komunikaty (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Nisku ul.Azaliowa

Nisko, dnia 9 sierpnia 2016r. PPB.6733.1.29.2016

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert w formie wspierania na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 zadań publicznych, w f

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany studium

Nisko, dnia 04.08.2016r. O G Ł O S Z E N I E

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia