Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 2262, 2294/1 położonych w Nisku ul. Wyszyńskiego”.

Nisko, dnia 02.09.2014r. PPB.6733.1.33.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r....

Postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji budowa oświetlenia ulicznego

Nisko, dnia 2 września 2014r. PPB.6733.1.29.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013.267 j.t.) niniejszym z a...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 1066/13, 1066/14, 1066/15 położonych w Zarzeczu ul. Dębowa”

Nisko, dnia 1 września 2014r. PPB.6733.1.23.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - ETAP VI w miejscowości Nowosielec

Nisko, dnia 01.09 2014r. PPB.6733.1.34.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca...

Zawiadomieine o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap IV) w miejscowości Nowosielec”

Nisko, dnia 1 września 2014r. PPB.6733.1.19.2014 OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012...