Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 - sierpień 2018

Konsultacje społeczne projektu zmodyfikowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020 – sierpień 2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych - 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 20 lutego 2018r.

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 30.01.2018r. do dnia 16.02.2018r.kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2017.1463 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2018 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2018r. Na pod

Informacja o rozstrzygnieciu Konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie.

Nabór wniosków na zorganizowanie wypoczynku zimowego w 2018r.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłasza nabór wniosków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii pn. „Zdrowo i bezpiecznie w okresie ferii zimowych 2018”. Termin realizacji zadania: od 29 stycznia do 11 lutego 2018r. Wnioski należy składać, na niżej załączonym wzorze wniosku, w terminie od dnia 4 stycznia...

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań publicznych, w formie wspierania. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2018r. Oferty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - październik 2017r.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 139/2017 z dnia 10 października 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 października 2017r. do 02 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta...

II nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 29.08.2017r. do dnia 13.09.2017r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016.176 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. W celu uzyskania...