Akty prawne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LII/412/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022"

Uchwała Nr LII/412/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022"

Uchwała Nr LII/411/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego

Uchwała Nr LII/411/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego

Uchwała Nr LII/410/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr LII/410/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr LII/409/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr LII/409/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Uchwała Nr LII/408/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LII/408/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwała Nr LII/406/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2018 - 2026

Uchwała Nr LII/406/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2018 - 2026

Uchwała Nr LII/405/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr LII/405/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Ś

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13,...