Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
43/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp "Zadąbrowa i Hawryły"
Podstawowy, formularz F
F.2.2011
42/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 29.03.2010r. nrXLIII/406/10 w sprawie przystąpienia mpzp w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C.
C.01.2011
41/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.03.2010
40/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany MPZP (rozpoczęty uchwałą z dnia 30.10.2009r. nr XXXVII/378/09 w sprawie przystąpienia do I zmiany mpzp obszaru przemysłowo-usługowego w Nisku przy ul. Sandomierskiej.
Zgodnie z art. 14 i 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z póź. zm. Formularz C
C.03.2010
39/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formularz F
F.02.2010
38/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt II zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 25.09.2009 nr XXXIV/361/09 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.z poź. zm. Formularz C
C.02.2010
37/2011 Polityki, strategie, plany lub programy Zmiana studium (uchwalona uchwałą z dnia 4.10.2010 nr XLIX/441/10 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz D
D-1.2010
36/2011 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu I zmiany studium (rozpoczętym uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art 51.1. ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odzdaiływania na środowisko. Formularz F
F-1.2010
35/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt I zmiany studium (rozpoczęty uchwałą z dnia 22.06.2007 nrVIII/83/07 w sprawie przystapienia do zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Zgodnie z art. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. Formularz C
C-1.2010
34/2011 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Nisko
Podstawowy, formularz C
27.05.2010