Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku- rejon ul. Dobrej

Nisko, 13.02.2020r.

 

PPB.6733.3.2020.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 11.02.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Adamczyk Grzegorz, zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.: 1380/10, 1379/21 położonych w miejscowości Nisko, przy ul. Dobrej.

  

 

 

       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Zbigniew Kotuła

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2020 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 146
13 lutego 2020 12:07 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2020 12:07 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)