Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV w Zarzeczu ul. Gozdowa, ul. Szojesku ul.Dolna

 

Nisko, 11 luty 2020r.

PPB.6733.1.47.2019.ED

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945, późn. zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 6.12.2019r. PGE Dystrybucja S. A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV związanej z zadaniem inwestycyjnym: „Projekt budowy odcinka linii SN 15kV łączącej linię Nisko-Piskorowy Staw odgałęzienie Zarzecze 12 z linią Rudnik-Wólka Tanewska odgałęzienie Szoje na terenie działek o nr ew. 2559/30, 2569/7, 2569/5, 2569/6, 2569/13, 2967, 2968/2, 2973, 2976, 2977, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 3124/11, 3135/5, 3136/1, 3136/2, 3145, 3156/5, 3165/2, 3175/2, 3171/2, 3179/2, 3187/3, 3191/3, 3197/2, 3221/2, 3239/2, 3245/2, 3251/2, 3255/1, 3255/2, 3259/1, 3266, 3270, 3274, 3283, 3280, 3285, 3287/1, 3294, 3296, 3299, 3309, 3318, 3328, 3337, 3343, 3349/1, 3354, 3364/4, 3399, 3400, 3409, 3417, 3425, 3430, 3431, 3432/1, 3353/1, 3353/2, 3362/1, 3363/1, 3364/1, 3463położonych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko - niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2020 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 218
11 lutego 2020 08:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)