Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci SN15 w Nisku ul.Polna

Nisko, dnia 14.02.2020r.

 PPB. 6733.1.46.2019

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z poźn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w imieniu, której występuje P. Styczyński Pawełdnia 14.02.2020r. została wydana decyzja Nr 7/2020 znak sprawy PPB.6733.1.46.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa linii kablowej SN 15kV oraz słupa linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr ew. 3665/8, 3663/2, 3662/9, 3661/5, 3660/6, 3659/6, 3658/5, 3657/5, 3656/2, 3655/2, 5675/2, 5675/1, 3653/1, 3650/4, 3649/3, 3671/6 położonych w Nisku ul. Polna

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2020 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 196
14 lutego 2020 09:18 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2020 09:18 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2020 08:24 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)