Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku rejon ul.Kościuszki gm. Nisko

Nisko, 27.12.2018 r.

 

PPB.6733.1.48.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 201
8 r. poz. 1945), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 28.11.2018 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Adamczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew. 2219/2, 2219/3, 2219/4 i 2219/5 położonych w miejscowości Nisko przy ul. Kościuszki, z a w i a d a m i a m że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7
30-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2018 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 624
27 grudnia 2018 14:53 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)