Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych Kończyce udokumentowanego na działce ewid. nr 397/1, położonej na gruntach miejscowości Kończyce”.

Nisko, dnia 28.12.2018 r.

OSK.6220.12.2017.DG

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), informuję, że

w dniu 28.12.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobyciu kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych Kończyce udokumentowanego na działce ewid. nr 397/1, położonej na gruntach miejscowości Kończyce”.

Inwestor: Alwikor Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00 – 019 Warszawa.

Pełnomocnik Inwestora: Pani Grażyna Porwańska, ATMOPROJEKT, 90 – 613 Łódź.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami i uzgodnieniami organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 565
28 grudnia 2018 11:30 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)