Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Zarzeczu ul.Kręta

 

 

 

Nisko, 14.12. 2018r.

PPB.6733.1.47.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz.2096), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 23.11.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.1776, 1792, 1795/3, 1797/3, 1797/8położonych wZarzeczu ul. Kręta gm. Nisko- niniejszymzawiadamiam, że:

został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2018 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 559
14 grudnia 2018 09:20 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)