Komunikaty

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Nisko w miejscowości Nisko, gm Nisko, powiat niżański, woj. podkarpackie”.

Nisko, dnia 10.12.2018 r.

OSK.6220.7.2018.gd

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamiam, że w dniu 10.12.2018 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Nisko w miejscowości Nisko, gm Nisko, powiat niżański, woj. podkarpackie”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor – SK INWEST GREEN Sp. z o. o., Waryś 313 a, 32 – 825 Borzęcin.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.11.2018 r., opinię PGW Wody Polskie z dnia 26.07.2018 r., Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 19.11.2018 r. znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 616
10 grudnia 2018 13:35 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)