Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej Zarzecze ul.Stara

Nisko, 10.12. 2018r.

PPB.6733.1.46.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz.2096 z poźn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1945), w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 9.11.2018r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia p.n. „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1405/3, 1405/5, 1406, 1422/3, 2185/10, 2185/9, 2185/8, 2185/7, 2185/6położonych wZarzeczu ul.Stara, gm. Nisko- niniejszymzawiadamiam, że:

został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

    Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2018 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 598
10 grudnia 2018 09:13 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)