Komunikaty

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie stacji P4spzoo w Zarzeczu

Nisko, 7 grudnia 2018r.

PPB.6733.1.39.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że postanowieniem znak PPB.6733.1.39.2018 z dnia 7.12.2018r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiesił z urzędu postępowanie prowadzone na wniosek z dnia 1.09.2018r. (data wpływu wniosku 7.09.2018r.), uzupełniony pismem z dnia 12.10.2018r. (data wpływu 17.10.2018r.) i pismem z dnia 4.12.2018r.P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie „stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. „NIZ 7006C” przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 2363 położonej w Zarzeczu gmina Nisko- do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia albo informacji organu właściwego do wydania decyzji, że nie jest ona wymagana dla planowanej inwestycji.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

 

  

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.12.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 609
07 grudnia 2018 09:34 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)