Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Nisku przy ul.Willowa

Nisko, dnia 7 grudnia 2018r.

 PPB.6733.1.44.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1945) z a w i a d a m i a m, że na wniosek PSG sp z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której występuje P. Monika Polek dnia 7.12.2018r. została wydana decyzja Nr 44/2018 znak sprawy PPB.6733.1.44.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew.457/2, 456/3, 456/1, 455/3, 454/3, 453/3, 452/3, 451/4położonych wNisku ul.Willowa

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.12.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 621
07 grudnia 2018 09:27 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)