Komunikaty

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul. Górnej

 

 

Nisko, 27 grudnia 2017r.

 

PPB.6733.1.16.2017

 

OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 27.11.2017r. P Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika polegającegona budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 4119/4, 4119/9, 4119/10, 1427/9, 3785/3, 3869/2, 3863, 3861/2 położonych w Nisku w rejonie ul. Górnej –– niniejszym informuję, że:

1. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

- Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 06.12.2017r. znak sprawy Ini.507.1.345.2017, w zakresie melioracji wodnych;

-Zarządcę Dróg Gminnych pismem z dnia 06.12.2017r. znak sprawy RG.7100.1.79.2017.DD w odniesieniu do terenów przyległych do dróg gminnych,

2. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2017 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 736
27 grudnia 2017 14:01 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)