Komunikaty

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 287, 588, 521/3 położonych w Kończycach Gmina Nisko

Nisko, 22 grudnia 2017r.

PPB.6733.1.15.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112, w imieniu której występuje P. Polek Monika,została wydana decyzja Nr 19/2017 znak PPB.6733.1.15.2017 z dnia 22.12.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 287, 588, 521/3położonych w Kończycach Gmina Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2017 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 859
22 grudnia 2017 09:35 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)