Komunikaty

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej w Racławicach ul.Akacjowa

Nisko, 28 grudnia 2017r.

 

PPB.6733.1.18.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 04.12.2017r., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu, której działa pełnomocnik Polek Monika w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1204/9, 1204/10 i 1503 położonych w Racławicach przy ul. Akacjowej niniejszym informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2017 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 900
28 grudnia 2017 09:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)