Komunikaty

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w Nowej Wsi na działce nr ew. 211 lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55821.

Nisko, 20 grudnia 2017r.

PPB.6733.1.22.2017.ED

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.12.2017r. (z datą wpływu dnia 18.12.2017r.) T-Mobile Polska S.A. 02-74 ul. Marynarska 12, w imieniu której działa pełnomocnik P. Sebastian Kubica 30-046 Kraków ul. Lea 5/11 zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55821” ( w szczególności zamierzenie obejmować będzie budowę wieży wolnostojącej z zespołem anten nadawczo- odbiorczych na wieży i aparaturą sterującą i zasilającą u podstawy wieży oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego i wewnętrznej linii zalicznikowej) przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. 211 w Nowej Wsi obr. Nowa Wieś gmina Nisko powiat niżański.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Z-cz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2017 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 863
20 grudnia 2017 13:49 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)