Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka linii kablowej 15 kV od słupa nr 26 w Nisku przy ul. Górkana działce nr 2/3

Nisko, 6 września 2017r.

PPB.6733.1.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 5.09.2017r. PGE Dystrybucja SA ul.Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddz. Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola ul. KEN 18, w imieniu której działa pełnomocnik P. Adam Hara zam. 37-450 Stalowa Wola ul. Chodkiewicza 7 zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla zamierzenia polegającego na „budowie odcinka linii kablowej 15 kV od słupa nr 26” przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ew. 2/3w Nisku przy ul. Górka.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2017 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 762
06 września 2017 12:23 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)