Komunikaty

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051 R ul. Sopocka w Nisku, na odcinku o długości 1284 mb”.

Nisko, dnia 05.09.2017 r.

OSK.6220.8.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko


Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 01.09.2017 r., na wniosek Inwestora – Powiatu Niżańskiego, w którego imieniu działa Pan Adam Mach, Wicestarosta Powiatu – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1051 R ul. Sopocka w Nisku, na odcinku o długości 1284 mb”.

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce ewid. nr 1326/2 położonej w Nisku.

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2017 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 829
05 września 2017 12:46 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)