Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odc. sieci gazowej ść. w Nowosielcu

Nisko, dnia 30 sierpnia 2017r.

 PPB.6733.1.9.2017

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz.1257) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073)

z a w i a d a m i a m, że na wniosek PSG sp z o.o. O/ Zakład Gazowniczy w Jaśle w imieniu, której występuje P. Monika Polek została wydana decyzja Nr 13/2017 znak sprawy PPB.6733.1.9.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce o nr ew.: 420/7 położonej w m. Nowowsielec gm. Nisko.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.08.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 720
30 sierpnia 2017 10:14 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)