Komunikaty

obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n.budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Racławice, gm. Nisko- etap I

Nisko, dnia 30 sierpnia 2017r.

PPB.6733.1.40.2016

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U.2017.1257), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2017.1073),w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 30.11.2016r. Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112,38-200 Jasło, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Racławice, gm. Nisko- etap I na działkach o nr ew.: 888/1, 890/11, 890/13, 890/8, 890/9, 890/34, 890/7, 890/16, 890/17, 890/36, 895/2, 891/1, 891/5, 892/1, 893, 896, 897/1, 899/2, 900/1, 901, 903/1, 904/1, 905, 906/1, 907, 908, 909, 910/1, 911/1, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/2, 916/1, 917, 918, 920/1, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928/1, 928/3, 929, 930/1, 931/1, 931/2, 933, 934, 935/1, 936, 937, 938/1, 939, 940/1, 948, 949, 950, 951, 955, 953/2, 953/1, 1067, 946/3, 946/5, 946/6, 945, 944, 943, 942, 940/3, 1010, 1068, 1072/2, 1072/3, 1073/1, 1075, 1082, 1083, 1084, 1085, 1087, 1086/1, 1086/2, 1089/1, 1092/2, 1094, 1097/1, 1098, 1106/2, 1101/1, 1109, 1110/1, 1112, 1115, 1114, 1111/3, 1111/2, 1118/1, 1119/2, 1119/1, 1121/2, 890/41, 890/42, 890/43, 890/44, 890/45, 890/46, 956, 965, 967, 968/3, 968/4, 968/2, 969, 970, 971, 972, 973, 974/1, 974/2, 975/1, 886/1położonych w Racławicach gm. Nisko niniejszym informuję, że:

- postanowieniem z dnia 30.08.2017r. znak j.w. tut. Organ podjął z urzędu postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko znak PPB.6733.1.40.2016 z dnia 30.12.2016r., prowadzone na wniosek z dnia 30.11.2016Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z/s Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach j.w. w Racławicach, gm. Nisko- etap I,

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 782
30 sierpnia 2017 09:58 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)