Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wody i kanalizacji sanitarnej w Nisku rejon ul.Kościuszki

Nisko, 28 sierpnia 2017r.

PPB.6733.1.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 1257), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z datą wpływu dnia 25.08.2017r. P. Otto Krzysztofa zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1934, 880, 2220/1, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2219/4, 2219/5 położonych w Nisku

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.08.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 771
29 sierpnia 2017 09:36 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)