Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E dotyczące form i trybu przyznawania stypendiów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz słuchaczy kolegiów na okres od 01.09.2017r. do 30.06.2018r.

Centrum Usług Wspólnych w Nisku informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać do dnia 15.09.2017, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15.10.2017r., w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjów oraz Centrum Usług Wspólnych, ul. Kościuszki 1a, pok. nr 3 .

Stypendium szkolne może być przyznane dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Nisko, znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 na osobę.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego są do odebrania w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Nisko (szkoły podstawowe i gimnazja) lub w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1a, a także na stronie internetowej http://bip.nisko.pl korzystając z załącznika do niniejszego ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny.

Formę i tryb ustalania wysokości stypendium szkolnego określa regulamin uchwalony przez Radę Miejską w Nisku ( Uchwała Nr XXXI/334/2005) i Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 z późn. zm.)

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur lub udowodnienie w inny sposób wydatków dotyczących roku szkolnego 2017/2018.

Informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1a (budynek Biblioteki Miejskiej) tel: 158 415 663 .

 

 

Dyrektor

Centrum Usług Wspólnych

Alicja Krawiec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Centrum Usług Wspólnych w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2017 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1307
28 sierpnia 2017 12:57 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
28 sierpnia 2017 12:57 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [wniosek_stypendium_2017.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
28 sierpnia 2017 12:56 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)