Komunikaty

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2017/2018

INFORMACJA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DN. 26 LIPCA 2017r. 
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM
NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Pomoc finansowa może być udzielona uczniom:

 • słabowidzącym,

 • niesłyszącym,

 • słabosłyszącym,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 i 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60 i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do:

 • klasy II i III szkoły podstawowej ( dotyczy tylko uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania),

 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,

 • liceum ogólnokształcącego,

 • technikum.

Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół w gminie Nisko oraz w Centrum Usług Wspólnych w Nisku, ul. Kościuszki 1a, pok. nr 3, a także na stronie internetowej bip.nisko.pl, korzystając z załącznika do niniejszej informacji. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, a w przypadku szkół prowadzonych przez Gminę Nisko, również w Centrum Usług Wspólnych w Nisku. Termin składania wniosków: od dnia 01 września do dnia 08 września 2017r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów lub pełnoletnim uczniom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek, paragon). Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie oświadczenia o zakupie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie CUW w Nisku, ul. Kościuszki 1a pok. nr 3 (budynek Biblioteki Miejskiej), nr tel.: 15 8415 663

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Alicja Krawiec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Centrum Usług Wspólnych w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2017 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1437
28 sierpnia 2017 12:54 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2017 12:53 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
28 sierpnia 2017 12:53 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [wiosek_wyprawka_2017.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)