Komunikaty

Protokół z dyskusji publicznej dot. III zmiany studium

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie

III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy i Miasta Nisko

 

 Protokół sporządzono w dniu 16.08.2017r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1073) w dniu 16.08 2017r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie III zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy i Miasta Nisko

 I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nisko dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko poza przedstawicielami organizatora dyskusji i głównym projektantem planu, zgłosił się:

kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu -P. Drewniak Zbigniew

 

II. Głos w dyskusji zabrali:

Pan Tomasz Jakowski -projektant planu, który omówił rozwiązania przyjęte w projekcie III zmiany studium

III. Ustalenia z dyskusji:

w wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 

1) dla burmistrza miasta i gminy-1 egzemplarz.;

2) do dokumentacji planistycznej-1 egzemplarz;

3) do publicznego wglądu-2 egzemplarze .

 

Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

 

Nisko, dnia 16.08.2017r.

 

Protokół sporządziła: Monika Biało-Gajda

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.08.2017
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2017 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 731
17 sierpnia 2017 08:56 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)