Komunikaty

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa lądowiska naziemnego w ramach inwestycji pn.: Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego”.

Nisko, dnia 03.09.2015 r.

OSK.6220.7.2015

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że

w dniu 03.09.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa lądowiska naziemnego w ramach inwestycji pn.: Utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Nisku jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego”.

 

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2015 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1001
03 września 2015 12:13 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)