Komunikaty

obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Nisku w rejonie ul. Sandomierskiej

 

Nisko, 04 września 2015r.

PPB.6733.1.22.2015.ED

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 30.07.2015r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Joanna Curyło- Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp.zo.o., 22-400 Zamość,
ul. Jasna 4/4 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 2514, 2515/2, 2515/1, 2516, 2517/1, 2517/2, 2518/1, 2518/3, 2518/4, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525/3, 2525/1, 2526, 2527/1, 2527/3, 2528, 2529, 2530/1, 3127, 1252/1, 1252/3, 1252/2, 1243, 1364/4, 1365, 1253/6, 1427/5 położonych w Nisku w rejonie ul. Sandomierskiej wraz z przepompownią –
niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

 1. Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie- postanowieniem z dn. 25.08.2015r
  znak PR -XVIII.760.2.33.2015.KM
 2. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Inspektorat Nisko, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie- postanowieniem z dn. 20.08.2015r
  znak INi.507.1.192.2015
 3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie- postanowieniem Nr 263/2015
  z dn. 26.08.2015r znak O.RZ.Z-3.4351.263.2015.WF
 4. zarządcę dróg gminnych- pismo z dn. 24.08.2015r znak RG.7100.1.72.2015.D.D.
 5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku- pismo z dn. 25.08.2015r
  znak PSNZ.460.9.2015

 

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2015 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 930
04 września 2015 15:05 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 15:04 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2015 15:03 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)