Komunikaty

obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul. Rzecznej

Nisko, 31 sierpnia 2015r.

PPB.6733.1.23.2015.ED

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

         Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015r. Poz. 199, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 28.07.2015r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu, której działa pełnomocnik P. Zabawski Tomasz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 4301/4 przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew. 4290 i 4301/4 położonych w Nisku przy ul. Rzecznej– niniejszym informuję, że:

 

     - planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

  1. zarządcę dróg gminnych- pismo z dn. 17.08.2015r znak RG.7100.1.68.2015.Ł.K 

    - został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2015 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 843
02 września 2015 08:40 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2015 08:40 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2015 08:39 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)