Komunikaty

ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w Zarzeczu przy ul. Ogrodowej

Nisko, 23 czerwca 2015r.

PPB.6733.1.16.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 26.05.2015r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Zabawski Tomasz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 1828/9 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zarzeczu, przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 1804, 1810/10, 1828/9 położonych w Zarzeczu przy ul. Ogrodowej – niniejszym informuję, że:


1. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

-zarządcę dróg gminnych- pismo z dn. 10.06.2015r znak RG.7100.1.49.2015.Ł.K.

2. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2015 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 935
23 czerwca 2015 14:01 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2015 14:00 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2015 14:00 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)