Komunikaty

ogłoszenie o zmianie wniosku w zakresie przebiegu trasy oraz zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w Nowosielcu

Nisko, 23 czerwca 2015r.

PPB.6733.1.17.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 25.05.2015r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje pełnomocnik P. Curyło Joanna – Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o. w Zamościu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 5/1, 7, 8, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/7, 9/2, 11/1, 11/2, 11/3, 11/5, 11/6, 11/8, 6/6 i 398/4 położonych w miejscowości Nowosielec, Gmina Nisko – niniejszym informuję, że:


1. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

-Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie postanowieniem z dn. 10.06.2015r znak ZS.224.100.2015

-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie postanowieniem nr 179/2015 z dn. 19.06.2015r znak O.RZ.Z-3.4351.17962.2015.WF

- Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanowieniem z dn. 18.06.2015r znak
RR-XVIII.760.2.17.2015.KM

2. pismem z dnia 17.06.2015r inwestor zwrócił się do tut. organu o zmianę wniosku w zakresie przebiegu sieci wodociągowej na działce 10/1

3. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


       Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

    

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2015 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 653
24 czerwca 2015 09:20 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2015 09:19 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2015 09:19 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)