Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na kanalziację sanitarna w Nowosielcu -etap VII

22 czerwca 2015r.

 PPB.6733.1.35.2014

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasto Nisko dnia 22.06.2015r.została wydana decyzja Nr 16/2015 znak sprawy PPB.6733.1.35.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 „budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap VII, zlewnia nr: Z13, Z14) wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym:

-Nowosielcu gm. Nisko na działkach o nr ew.: 1146, 1186, 1187, 1189, 1191, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1197/1, 1197/2, 1201,1202/1, 1203, 1204/1, 1205, 1206/1, 1207, 1208, 1209/1, 1210, 1211/1, 1212, 1213/1, 1215/1, 1216/1, 1216/2, 1218, 1220, 1222/1, 1223/5, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1234/4, 1234/8, 1234/9, 1234/10, 1234/11, 1236/3, 1236/6, 1236/7, 1236/8, 1237/4, 1237/7, 1237/8, 1237/9, 1237/10, 1237/11, 1238/1, 360, 362, 363, 364/1, 364/2, 366, 368/1, 368/2, 369, 370/1, 370/4, 371/1, 371/2, 371/3, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 373, 374 i w Kończycach na działce o nr ew. 752 ”.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 854
22 czerwca 2015 14:15 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)