Komunikaty

ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n. budowa odcinków sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w Zarzeczu

Nisko, dnia 22 czerwca 2015r.

PPB.6733.1.10.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

    Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U.2013.267, z późn. zm. ), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015.199.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 19.03.2015r. (zmieniony pismami z dnia 10.04.2015r. i 8.05.2015r.) Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku w imieniu, której występuje Pan Zbigniew KuzioraPrezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp.z o.o. Nisko ul. Szklarniowa 1, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowo wybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach) w Zarzeczu gm. Nisko na działkach o nr ew.: 2887/10, 2888/1, 2669/1, 1803/5,2284/3, 2285/2, 2286/7, 2287, 2680, 2682, 2686/2, 2688/3, 2707/2, 2711, 2712/3, 2710, 2712/1, 2713,2685,2683, 2681, 2679/1, 2658/2, 2659/1, 2653, 2625,2623, 2621, 1790/7, 1790/8, 1791/2, 2069, 2075/1, 1645/1, 1645/2, 1645/4, 4002/8, 1956/8, 2054, 2136/1, 2136/2, 936/6, 936/8, 956, 961, 957/13, 957/14, 957/17, 2504, 2443,2137/1, 822/13, 822/2, 822/3, 822/4, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6 , 837/5, 2651/2, 1422/3, 2677, 2676/2, 2712/2, 2865, 2074, 1804, 4002/10, 2141/4, 2500, 836/18, 2547 niniejszym informuję, że:

1.planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez Starostę Niżańskiego- postanowieniem z dnia 11.06. 2015r. znak -OLR.III.6522.16.2015,

2. na wniosek inwestora dokonano zmiany lokalizacji inwestycji w rejonie ul. Sosnowej tj. zrezygnowano z ustalenia lokalizacji sieci na działce nr ew. 2443, a z kolei na działce nr ew. 2547 ustalono lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej,

2.został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

      Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530)oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 908
22 czerwca 2015 13:21 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)