Komunikaty

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym do wydania decyzji na budowę kanalziacji sanitrarnej etap VIA w Nowowsielcu

Nisko, 22 czerwca 2015r.

 PPB.6733.1.14.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn .zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasto Nisko z dnia 11.05.2015r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla zamierzenia polegającego budowie sieci kanalizacji sanitarnej ETAP VIA planowanej do realizacji w miejscowości Nowosielec Zlewnia NR Z7-na działkach o nr ew.: 293, 294, 295/3, 295/4, 296/1, 296/2, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 304, 305, 306, 307/1, 307/2, 308/1, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 310/8, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 398/2, 920, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1120/1, 1121, 1122/1, 1123, 1124/1, 1125, 1126/2, 1127, 1130, 1131, 1133/1, 1134, 1135/1, 1136, 1138, 1140, 1142, 1148, 1151, 1153, 1154, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1170, 1173, 1176/1, 1176/2, 1179/1, 1179/2, 1182, 1184, 1186, 1187, 2708/1, 2708/2, 2708/3, Zlewnia Nr Z8 - na działkach o nr ew.: 323, 325, 327/1, 327/2, 329, 330/3, 331/3, 332, 333, 337, 338, 339/1, 339/2, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 350, 351, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 354/1, 354/2, 355, 356, 358, 359, 360 wraz z dwiema przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad-Oddział w Rzeszowie – postanowieniem nr 162/2015 z dnia 05.06.2015r. znak O.RZ.Z-3.4351.162.2015.WF;

-Marszałka Województwa Podkarpackiego - postanowieniem z dnia 03.06.2015r. znak RR-XVIII.760.2.14.2015.AM;

-Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie -postanowieniem z dnia 12.06.2015r. znak INi. 507.1.2132.2015;

-Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – postanowieniem z dnia 01.06.2015r. znak ZS.224.91.2015,

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – postanowieniem z dnia 27.05.2014 znak PSNZ.460.6.2015;

-Zarządcę dróg Gminnych – pismo z dnia 09.06.2015r. znak RG.7100.1.48.2014.Ł.K.;

-Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UGiM Nisko – pismem z dnia 10.06.2015r. znak OSK.6332.1.2015.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2015 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 828
22 czerwca 2015 10:03 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)