Komunikaty

Ogłoszenie o zmianie lokalizacji części obiektów projektowanej inwestycji i zebraniu materiału dowodowego dot. wydania decyzji na przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Nisku- ul. Kościuszki

Nisko, 19 czerwca 2015r.

PPB.6733.1.13.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

      Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 27.04.2015r. ( data wpływu 05.05.2015r) Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku Sp. z.o.o z/s Nisko, ul. Szklarniowa 1 w imieniu którego, występuje inż. Grzegorz Matula -Prezes firmy P.W. EnEko sp. z.o.o z/s 44-100 Gliwice, ul. K. Miarki 12 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków w Nisku przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew. 880, 1910/1, 2151, 2152, 2153, 2100, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108/2, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2165 położonych w Nisku przy ul. Kościuszki- niniejszym informuję że:

  • wnioskodawca pismem z dnia 08.06.2015 r, odniósł się do kwestii kolizji z planowaną obwodnicą oraz zwrócił się do tut. organu o zmianę lokalizacji części obiektów projektowanej inwestycji.

  • planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku- pismo z dn. 29.05.2015r znak PSNZ.460.7.2015

  2. zarządcę dróg gminnych- pismo z dn. 03.06.2015r znak RG.7100.1.47.2015Ł.K.

  • został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

     Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2015 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 961
19 czerwca 2015 09:48 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)