Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinków sieci wodociągowej kanalizacyjnej w Zarzeczu

Nisko, 29 kwietnia 2015r.

 PPB.6733.1.10.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn .zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 19.03.2015r. Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku w imieniu, którego występuje Prezes Zarządu Zbigniew Kuziora, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego budowiekrótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (do budynków nowo wybudowanych lub pominiętych w poprzednich projektach), na działkach o nr ew.: 2887/10, 2888/1, 2669/1, 1803/5,2284/3, 2285/2, 2286/7, 2287, 2680, 2682, 2686/2, 2688/3, 2707/2, 2711, 2712/3, 2710, 2712/1, 2713,2685,2683, 2681, 2679/1, 2658/2, 2659/1, 2653, 2625,2623, 2621, 1790/7, 1790/8, 1791/2, 2069, 2075/1, 1645/1, 1645/2, 1645/4, 4002/8, 1956/8, 2054, 2136/1, 2136/2, 936/6, 936/8, 956, 961, 957/13, 957/14, 957/17, 2504, 2137/1, 822/1, 822/2, 822/3, 822/4, 832/3, 832/4, 832/5, 832/6 , 837/5, 2651/2, 1422/3, 2677, 2676/2, 2712/2, 2865, 2074, 1804, 4002/10, 2141/4, 2500, 836/18 położonych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko na i w rejonie ulic: Stara, Leśna, Mickiewicza, Sosnowa, Bukowina, Kościuszki, Kolonia, Ługowa, Starowiejska, Ogrodowa niniejszym informuję, że:

1. planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

 • Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – postanowienie z dnia 21.04.2015r. znak PZDW-RDW-VIIk-6201cp/9/15;

 • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – postanowienie z dnia 21.04.2015r znak ZS.224.62.2015;

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku – postanowienie z dnia 20.04.2015r. znak PSNZ.460.3.2015;

 • Zarządcę dróg Gminnych – pismo z dnia 23.04.2015r. znak RG.7100.1.36.2015.DD;

   

  2. wnioskiem z dnia 10.04.2015r. inwestor zwrócił się o zmianę w/w wniosku z dnia 19.03.2015r, w zakresie zmiany trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr ew. 822/1 oraz w zakresie zmiany jej nr ewidencyjnego na działkę nr ew. 822/13 w Zarzeczu;

   

  3. został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

   

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.04.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2015 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1019
29 kwietnia 2015 12:44 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)