Komunikaty

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia p.n. budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Zespole Szkół w Zarzeczu

                                                                                                                                            Nisko, 23 kwietnia 2015r.

PPB.6733.1.4.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

     Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013. 267, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.02.2015r. Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje Jan Pluta zam. 39-340 Wojków 63 została wydana decyzja Nr 9/2015 znak PPB.6733.1.4.2015 z dnia 23.04.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Zarzeczu na terenie działki o nr ew.: 2235 położonej w Zarzeczu przy ul. Mickiewicza.

          Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2015 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 696
23 kwietnia 2015 14:19 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)