Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Lipowa, Podleśna, Torowa, Czerniawy, Czarnieckiego, Sadowa, Leśna, Żurawia, Kilińskiego, Borowa, Górka, Sopocka, Gruntowa położonych w Nisku i ul. Jesionowej w Racławicach”.

Nisko, dnia 21.04.2015 r.

OSK.6220.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że:

w dniu 13.03.2015 r., na wniosek Inwestora – Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku, w którego imieniu działa Pan Zbigniew Kuziora – zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Lipowa, Podleśna, Torowa, Czerniawy, Czarnieckiego, Sadowa, Leśna, Żurawia, Kilińskiego, Borowa, Górka, Sopocka, Gruntowa położonych w Nisku i ul. Jesionowej w Racławicach”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewid. nr 3285/13, 3353, 5290/4, 5293/5, 5293/6, 5293/7, 5293/8, 3958/24, 3288/12, 3694, 3695/7, 4206/6, 4209/2, 4209/3, 4209/4, 4255/6, 2986, 2982/2, 2988/1, 4081/9, 4081/10, 1256/7, 1256/10, 1256/14, 1256/15, 4257/5, 4257/4, 4257/3, 2574/5, 2575, 2577/4, 2578/6, 2580, 2590, 2591, 2592, 2593/2, 1963/6, 1961, 1956, 1955/1, 1954, 1953/2, 1944, 1945, 1947/5, 1947/3, 1913, 1912/3, 1912/2, 1912/1, 1911, 4204/4, 4204/3, 20, 21/1, 27/12, 27/8, 27/6, 27/5, 74, 4252, 4253/1, 4253/2, 4502/6, 1256/19, 1173/4, 1173/2, 1176/2, 1173/9, 4704, 1187, 1188, 1189, 1193, 1194, 5140/166, 3956/12, 3958/23, 3288/19, 3783/1, 4226, 4251, 4255/8, 2981/11, 1252/1, 1256/5, 3263/20, 3263/13, 3263/41, 1943/6, 1946, 1947/4, 1948, 880, 4200, 1170, 41, 27/7, 27/11, 4542, 40/5, 1320 położonych w Nisku

oraz na działkach ewid. nr 959/21, 959/20, 959/22, 959/15, 959/17, 959/14, 959/13, 959/12, 959/11, 959/10, 959/9,1323, 1324, 1327, 1328, 1329, 1330, 1338, 1337,1339, 1342/4, 1344/4, 1344/5, 1344/6, 1344/7, 1344/8, 1344/10, 1344/11, 959/24, 1320 położonych w Racławicach.

 

Ww. wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu (od pon. do pt. od godz. 730 do 1530).

 

W terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z ww. dokumentacją oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski, dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2015 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1016
30 kwietnia 2015 09:17 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)