Komunikaty

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę odcinków sieci kanalizacji w Nisku ul. Gisgesa

Nisko, 19 luty 2015r.

PPB.6733.1.1.2015

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267, z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647, z późn.zm), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje P. Szymonik Stanisława w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 3671/7 i 3623/1 (część) położonych w Nisku w pasach drogowych dróg publicznych gminnych ul. Gisgesa i ul. Polnej - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:

  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu – postanowieniem 25/15 z dnia 19.02.2015r. znak UOZ.T.1.5151.10.2015;

  • Zarządcę Dróg Gminnych – pismem z dnia 03.02.2015r. znak RG.7100.1.10.2015.D.D.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2015 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 818
19 lutego 2015 14:20 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)