Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Zarzeczu I Wólce Tanewskiej

Nisko, 18 luty 2015r.

 PPB.6733.1.48.2014

 OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz. U. 2013.267, z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski dnia 18.02.2015r.została wydana decyzja Nr 4/2015 znak sprawy PPB.6733.1.48.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na działce nr ew. 3505/2 dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krzeszowskiej w Zarzeczu, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 113 i 114 położonych w Wólce Tanewskiej Gmina Ulanów oraz na działkach o nr ew.: 3504/1, 3504/2 i 3505/2 położonych w Zarzeczu rejon ulicy Krzeszowskiej Gmina Nisko

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2015 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 812
19 lutego 2015 11:05 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)